Algemene voorwaarden Druchtman & Partners b.v.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene voorwaarden, hierna te noemen: ´voorwaarden´ wordt verstaan onder:

Druchtman & Partners b.v.: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Druchtman & Partners b.v., statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.

Wederpartij: Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Druchtman & Partners b.v. een overeenkomst is aangegaan, dan wel van Druchtman & Partners b.v. een aanbod daartoe heeft ontvangen.

Overeenkomst: De tussen Druchtman & Partners b.v. en de wederpartij overeengekomen werkzaamheden, die Druchtman & Partners b.v. op verzoek van de wederpartij (voor deze) dient te verrichten. Hieronder wordt in ieder geval verstaan de levering en installatie van apparatuur en aanverwante producten alsmede de ontwikkeling, levering en implementatie van programmatuur (zowel standaard- als maatwerkprogrammatuur),  het verrichten van onderhoud ter zake (deze) programmatuur, het verlenen van consultancy ter zake automatiseringstrajecten en -vraagstukken alsmede het geven van trainingen voor deze oplossingen.

Apparatuur: De door Druchtman & Partners b.v. aan de wederpartij geleverde apparatuur (hardware) en aanverwante producten.

Programmatuur: Standaard- basis- en/of maatwerkprogrammatuur.

Standaardprogrammatuur: Door Druchtman & Partners b.v. geleverde programmatuur, welke niet door Druchtman & Partners b.v. zelf is ontwikkeld doch van derden is betrokken.

BasisProgrammatuur: Door Druchtman & Partners b.v. zelf ontwikkelde programmatuur ten behoeve van haar Relaties en derden, die door haar in licentie wordt verstrekt.

Maatwerkprogrammatuur: Programmatuur die op bestelling van de wederpartij en volgens diens instructies en specificaties geheel of gedeeltelijk door Druchtman & Partners b.v. is ontworpen en vervaardigd.

Goed(eren): Al hetgeen door Druchtman & Partners b.v. wordt geleverd en/of in licentie wordt verstrekt, daaronder in ieder geval begrepen apparatuur, programmatuur, bijbehorende producten en trainingen.

Artikel: Toepasselijkheid, aanbieding en overeenkomst

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, orders, opdrachten, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Druchtman & Partners B.V., tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen, zoals de inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de wederpartij, zijn tussen partijen niet van kracht, tenzij deze in overleg met Druchtman & Partners B.V. tot stand zijn gekomen en door Druchtman & Partners B.V. als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • Aan de voorwaarden van de wederpartij komt slechts werking toe indien deze niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Druchtman & Partners B.V.. Bij twijfel of discussie prevaleren de voorwaarden van Druchtman & Partners B.V.. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden van Druchtman & Partners B.V. worden schriftelijk aan de wederpartij bevestigd.
 • De wederpartij die reeds eerder overeenkomsten met Druchtman & Partners B.V. is aangegaan, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op latere overeenkomsten van Druchtman & Partners B.V. in te stemmen.
 • In het geval dat de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is/zijn zal de desbetreffende bepaling moeten worden uitgelegd in het licht van de overige bepalingen van deze overeenkomst en wel zodanig dat de bepaling in alle redelijkheid door Druchtman & Partners B.V. jegens haar wederpartij kan worden ingeroepen. De omstandigheid dat de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze voorwaarden onredelijk bezwarend zijn laat de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3: Offertes

 • Alle door Druchtman & Partners B.V. gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld; zij kunnen binnen twee werkdagen na de aanvaarding door de wederpartij nog door Druchtman & Partners B.V. worden herroepen.
 • Offertes zijn gebaseerd op de eventueel bij aanvraag door de wederpartij verstrekte gegevens.
 • Indien de aanbieding is samengesteld uit verschillende bedragen, is Druchtman & Partners B.V. niet verplicht een gedeelte van de aanbieding tegen een overeenkomstig deel van de in de aanbieding genoemde prijs uit te voeren.
 • Onverminderd het bovenstaande zijn de offertes en aanbiedingen van Druchtman & Partners B.V. geldig gedurende 30 dagen, gerekend vanaf de dag der verzending van de aanbieding of offerte of zoveel korter als in de aanbieding of offerte is aangegeven.
 • Indien Druchtman & Partners B.V. kosten heeft moeten maken voor het uitbrengen van de offerte dan is Druchtman & Partners B.V. bevoegd om alle kosten die zij heeft moeten maken om de offerte te kunnen opstellen bij de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 4: Aanvang/duur/opschorting/einde overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de wederpartij zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de opdrachtbevestiging van Druchtman & Partners B.V. of Druchtman & Partners B.V. zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de opdrachtbevestiging van de wederpartij. Het bewijs van de totstandkoming van een overeenkomst kan door partijen eveneens op een andere wijze worden bewezen.
 • Een wijziging in en/of aanvulling op een overeenkomst komt in beginsel slechts tot stand wanneer zij door Druchtman & Partners B.V. uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. Wijzigingen dienen tijdig en schriftelijk aan Druchtman & Partners B.V. ter kennis te worden gebracht. Druchtman & Partners B.V. en de wederpartij erkennen dat gedurende de (uitvoering van de) opdracht de situatie kan optreden dat de wederpartij om meerwerk verzoekt, zonder dat dit door Druchtman & Partners B.V. schriftelijk wordt bevestigd zoals hiervoor is bepaald. In een dergelijk geval wordt er vanuit gegaan dat deze opdracht tot meerwerk door de wederpartij aan Druchtman & Partners B.V. is verstrekt.
 • Indien de wederpartij haar verbintenis niet nakomt dan wel Druchtman & Partners B.V. goede grond geeft te vrezen dat zij haar verbintenis niet zal nakomen, is Druchtman & Partners B.V. gerechtigd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te schorten, onverminderd de aan Druchtman & Partners B.V. krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.
 • (Indien van toepassing) Indien de kredietverzekeraar van Druchtman & Partners B.V. de ten behoeve van de wederpartij afgegeven kredietlimiet intrekt of deze kredietlimiet beperkt dan is Druchtman & Partners B.V. gerechtigd de nakoming van de haar daartegenover staande verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te schorten.
 • Onverminderd de verder aan Druchtman & Partners B.V. toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding kan Druchtman & Partners B.V., zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, de overeenkomst ontbinden:
  • ingeval de wederpartij met de voldoening van haar betalingsverplichtingen in verzuim is;
  • de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing wordt verklaard;
  • de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest;
  • op een aanzienlijk deel van de bezittingen of het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijke termijn wordt opgeheven;
  • ingeval de wederpartij haar bedrijf verkoopt of liquideert;
  • ingeval dat de kredietverzekeraar van Druchtman & Partners B.V. de ten behoeve van de wederpartij afgegeven kredietlimiet intrekt of deze kredietlimiet beperkt.
 • Druchtman & Partners B.V. heeft het recht van ontbinding niet indien de tekortkoming van de wederpartij, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
 • De wederpartij is gehouden om na een daartoe strekkend verzoek van Druchtman & Partners B.V. zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Druchtman & Partners B.V..
 • Druchtman & Partners B.V. behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en de overeenkomst in gedeelten te factureren, zulks voor zover de opdracht zulks toelaat en met inachtneming van de redelijkheid en de billijkheid.
 • Indien de wederpartij een overeenkomst slechts met inachtneming van een opzegtermijn kan doen eindigen, dient deze opzegging te geschieden met inachtneming van die opzegtermijn door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst.
 • Afspraken met personeelsleden van Druchtman & Partners B.V. die niet tot rechtsgeldige vertegenwoordiging bevoegd zijn, binden Druchtman & Partners B.V. slechts indien schriftelijke bevestiging van diens zijde heeft plaatsgevonden.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

 • Het is de wederpartij bekend dat Druchtman & Partners B.V., teneinde de overeenkomst zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren, gebruik maakt van (diensten van) derden. Druchtman & Partners B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde werkzaamheden te laten verrichten door derden, echter zoveel mogelijk in overleg met de wederpartij.
 • De overeenkomst wordt uitgevoerd in onderling overleg tussen Druchtman & Partners B.V. en de wederpartij, echter de wijze waarop de overeenkomst tot uitvoering wordt gebracht, wordt bepaald door Druchtman & Partners B.V..
 • Druchtman & Partners B.V. spant zich ervoor in de overeenkomst naar beste vermogen uit te voeren. Zij kan echter nimmer gehouden worden een overeenkomst uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht, in strijd is met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 • Het is Druchtman & Partners B.V. te allen tijde toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur.
 • Indien is overeengekomen dat de wederpartij in het kader van de uitvoering van de opdracht apparatuur, materialen of gegevens of informatiedragers aan Druchtman & Partners B.V. ter beschikking zal stellen, is de wederpartij verplicht ervoor zorg te dragen dat deze voldoen aan de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke specificaties.
 • Alle door Druchtman & Partners B.V. ten behoeve van de uitvoering van de opdracht te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen blijft/blijven het eigendom van Druchtman & Partners B.V..
 • Geringe afwijkingen in de programmatuur en/of training, zowel wat de inhoud, duur afmetingen, kwaliteit en afwerking betreft geven de wederpartij niet het recht de opdracht of het product te weigeren, de overeenkomst te (laten) ontbinden en/of schadevergoeding van Druchtman & Partners B.V. te vorderen.
 • Ingeval van een gebrek in de opdracht heeft Druchtman & Partners B.V. het recht dit binnen een redelijke termijn te herstellen, zonder deswege schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij het recht heeft de opdracht op te zeggen of te (laten) ontbinden, een en ander met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid.
 • De opdracht wordt door Druchtman & Partners B.V. uitgevoerd tijdens de normale openingstijden, zijnde in de regel van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 – 17.00 uur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Alle kosten welke het gevolg zijn van overheidsmaatregelen zoals, maar niet beperkt tot, veiligheidsvoorschriften zijn voor rekening van de wederpartij.
 • De wederpartij is gehouden alle bescheiden, welke Druchtman & Partners B.V. nodig heeft teneinde de opdracht naar behoren uit te voeren, aan Druchtman & Partners B.V. ter beschikking te stellen alsmede haar alle nodige inlichtingen te verschaffen en haar medewerking te verlenen als Druchtman & Partners B.V. daarom verzoekt.
 • De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens haar/hem aan Druchtman & Partners B.V. verstrekte gegevens en informatie

Artikel 6: Annulering, wijziging en meerwerk

 • Druchtman & Partners B.V. behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de overeenkomst (als vermeld in de offerte of aanbieding) aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij hierdoor het recht heeft de overeenkomst te annuleren of te laten ontbinden. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien hetgeen is overeengekomen technisch niet haalbaar blijkt.
 • Druchtman & Partners B.V. is slechts gehouden aan een annulering of wijziging van de opdracht (haar medewerking te verlenen) indien deze schriftelijk aan haar is bevestigd en door haar is aanvaard In geval van annulering heeft Druchtman & Partners B.V. het recht om de tot aan dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten aan de wederpartij in rekening te brengen, daaronder – ingeval Druchtman & Partners B.V. goederen van derden ten behoeve van de wederpartij heeft gekocht – in ieder geval begrepen het bedrag dat Druchtman & Partners B.V. voor die goederen aan die derde heeft betaald of verschuldigd is, alsmede (te vermeerderen met) een winstdervings-vergoeding ter grootte van 20% van het totaal op dat moment gefactureerde bedrag, onverminderd het recht van Druchtman & Partners B.V. om volledige schadevergoeding te vorderen. Betreft het een annulering van een training dan geldt dat deze tot voor 1 (één) maand vóór aanvang van de training kosteloos is, dat in de periode van 1 maand tot 2 weken voor aanvang door de wederpartij een bedrag van 50 % van de kosten van de training is verschuldigd en ingeval van annulering binnen twee weken voor aanvang het gehele bedrag is verschuldigd.
 • De wederpartij aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de opdracht daardoor kan worden beïnvloed. Druchtman & Partners B.V. zal de wederpartij daaromtrent zo spoedig mogelijk (schriftelijk) op de hoogte stellen.
 • Indien sprake is van het geven van een groepstraining en de meerderheid van de deelnemers niet in staat is deze te volgen heeft Druchtman & Partners B.V. het recht deze training te annuleren, zonder jegens haar opdrachtgever daarvoor aansprakelijk te zijn.
 • Indien de wederpartij Druchtman & Partners B.V. verzoekt tot het aanbrengen van wijzigingen en/of aanvullingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen zal Druchtman & Partners B.V. daaraan gevolg te geven, indien zulks binnen haar mogelijkheden ligt. Druchtman & Partners B.V. kan nimmer worden verplicht daaraan gevolg te geven. Zij zal deze werkzaamheden indien mogelijk wel verrichten.
  Een wijziging dient door de wederpartij schriftelijk aan Druchtman & Partners B.V. verzocht te worden.
 • Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot meerwerk en extra leveringen door Druchtman & Partners B.V., zullen die door Druchtman & Partners B.V. steeds volgens de dan geldende tarieven aan de wederpartij in rekening gebracht worden. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot minderwerk kan dat weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Druchtman & Partners B.V. behoudt het recht voor om de wederpartij de door Druchtman & Partners B.V. reeds gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
 • Indien Druchtman & Partners B.V. schriftelijk heeft gemeld dat er sprake is van meerwerk wordt de wederpartij met dit meerwerk geacht akkoord te gaan tenzij de wederpartij binnen 5 dagen na deze melding schriftelijk en bewijsbaar bezwaar maakt tegen het meerwerk. Onder meerwerk dient tevens te worden verstaan een wijziging van de systeemanalyse nadat deze door de wederpartij is goedgekeurd c.q. geacht wordt te zijn goedgekeurd alsmede alle daaruit voortvloeiende wijzigingen.
 • Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) door Druchtman & Partners B.V. aan de wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. De wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij binnen 5 dagen na schriftelijke kennisgeving door Druchtman & Partners B.V. de wederpartij daartegen protesteert.

Artikel 7: (Industriële/)intellectuele eigendomsrechten

 • Druchtman & Partners B.V. behoudt zich ter zake de opdracht geleverde (door haar ontwikkelde) basis en/of maatwerkprogrammatuur en/of (informatie met betrekking tot) de door haar verzorgde trainingen en/of andere producten, indien en voor zover zulks mogelijk is, modellen, voorbeelden, overeenkomsten, adviezen, ideeën, brochures, e.d. alsmede afleidingen daarvan, (de eigendom van) alle daarop rustende (industriële/)intellectuele eigendomsrechten voor, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Het is de wederpartij niet toegestaan de eventueel op de programmatuur en/of informatie met betrekking tot de trainingen aanwezige aanduidingen van auteursrecht en andere tekenen van (industriële)/ intellectuele (eigendoms)rechten te verwijderen. Indien tussen partijen is overeengekomen dat de (industri­ële en/of) intellectuele eigendomsrechten van Druchtman & Partners B.V. overgaan op de wederpartij, hetwelk alsdan schriftelijk dient te geschieden, is de wederpartij eerst eigenaar op het moment dat ter zake de opdracht er volledige betaling aan Druchtman & Partners B.V. heeft plaatsgevonden. Ingeval van verschil van mening aangaande deze betaling blijft de eigendom derhalve bij Druchtman & Partners B.V..
 • Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden bovenvermelde programmatuur, website(s), zaken of bescheiden te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik af te geven, tenzij met schriftelijke toestemming van Druchtman & Partners B.V., met uitzondering van het maken van twee veiligheidskopieën louter bestemd voor eigen gebruik. Deze kopieën, welke door de opdrachtgever niet daadwerkelijk worden gebruikt, maar alleen worden aangewend ter vervanging van het onbruikbaar geworden originele materiaal en welke steeds dienen te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke materiaal, dienen bij het einde van de overeenkomst aan Druchtman & Partners B.V. te worden teruggegeven.  Het is de wederpartij tevens niet toegestaan enige aanduiding omtrent (industriële/)intellectuele eigendomsrechten, daaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, (woord- en beeld)merken(rechten), handelsnamen, uit de programmatuur, website(s), apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.  Bij overtreding van het bepaalde in dit lid verbeurt de wederpartij jegens Druchtman & Partners B.V. een direct opeisbare en niet voor korting of verrekening vatbare boete van € 50.000,–, onverminderd haar recht de meerdere schade te vorderen.
 • De wederpartij vrijwaart Druchtman & Partners B.V. voor aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op (industriële/)intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, welke tegen Druchtman & Partners B.V. ingesteld worden.
  Druchtman & Partners B.V. vrijwaart de wederpartij tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door Druchtman & Partners B.V. zelf ontwikkelde (basis en/of maatwerk)programmatuur en trainingen inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht of andere (industrieel/)intellectueel eigendomsrecht. Druchtman & Partners B.V. zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits de wederpartij Druchtman & Partners B.V. onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan Druchtman & Partners B.V. overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Druchtman & Partners B.V. de programmatuur en/of (delen van) de trainingen vervangen of zodanig wijzigen als Druchtman & Partners B.V. juist acht.

Artikel 8: Broncodes

 • De op de (maatwerk en/of basis)programmatuur betrekking hebbende broncodes worden in de regel niet door Druchtman & Partners B.V. in eigendom overgedragen aan de wederpartij, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien deze broncodes aan de wederpartij worden overgedragen behoudt Druchtman & Partners B.V. zich te allen tijde het gebruiksrecht daarvan voor. Dit gebruiksrecht heeft betrekking op de uitoefening van het door Druchtman & Partners B.V. jegens derden te verrichten onderhoud in het kader van door Druchtman & Partners B.V. met derden aangegane onderhoudsovereenkomsten met betrekking tot de betreffende programmatuur.

Artikel 9: Prijzen

 • Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, administratie- en rembourskosten. Ingeval van een overeenkomst of opdracht met een financieel belang van minder dan € 600 is Druchtman & Partners B.V. gerechtigd per overeenkomst of opdracht een bedrag aan verzend- en administratiekosten aan de wederpartij in rekening te brengen (met ingang van 1 januari 2016 € 17,50).
 • Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de offerte of aanbieding en die van aflevering of oplevering van de apparatuur en/of producten en/of programmatuur en/of trainingen, de kostprijzen een verhoging, zoals, maar niet beperkt tot, het gevolg van overheidsmaatregelen, salarissen, invoerrechten, ondergaan of, ingeval sprake is van termijnen, de kostprijzen gedurende die termijnen een verhoging ondergaan, is Druchtman & Partners B.V. gerechtigd de aan de wederpartij in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 • Druchtman & Partners B.V. heeft het recht te bedingen dat door de wederpartij – alvorens de apparatuur en/of product(en) worden geleverd dan wel met de ontwikkeling van de programmatuur en/of de website(s) wordt aangevangen – een voorschot wordt betaald. De hoogte hiervan wordt bepaald door Druchtman & Partners B.V. met inachtneming van de redelijkheid.
 • Indien door Druchtman & Partners B.V. duidelijke rekenfouten zijn gemaakt kunnen deze te allen tijde door haar worden hersteld.
 • Alle door Druchtman & Partners B.V. gehanteerde prijzen zijn gesteld in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10: Betaling

 • Alle betalingen dienen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vooraf , onder rembours of via een automatische incasso te worden betaald. Indien overeengekomen wordt dat de wederpartij betaalt nadat Druchtman & Partners B.V. haar een factuur heeft gezonden geschiedt betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, zulks zonder enig recht van de wederpartij op korting, opschorting of verrekening. Druchtman & Partners B.V. is gerechtigd te factureren na elke voltooide deelopdracht.
 • De betaling van trainingen geschiedt uiterlijk één week voor aanvang van de training(en). Vindt betaling niet tijdig plaats dan heeft Druchtman & Partners B.V. het recht de training(en) te annuleren, zonder deswege jegens de wederpartij tot schadevergoeding gehouden te zijn.
 • De betaling dient rechtstreeks aan Druchtman & Partners B.V. te worden voldaan door storting op het door Druchtman & Partners B.V. aangegeven bankrekeningnummer, tenzij anders overeengekomen. De datum van creditering op de bankrekening van Druchtman & Partners B.V. geldt als betalingsdatum.
 • Indien de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk jegens Druchtman & Partners B.V. nakomt, een en ander zoals hierboven in lid 1 is vermeld, is deze in verzuim zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Druchtman & Partners B.V. het recht per maand aan de wederpartij de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het openstaande bedrag, vermeerderd met 4 procentpunten, te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
 • Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van de vordering(en) komen ten laste van de wederpartij. Deze worden vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag onverminderd het recht van Druchtman & Partners B.V. de meerdere schade van de wederpartij te vorderen. Van de inkomende betalingen van de in verzuim zijnde wederpartij worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan, waarna met het resterende bedrag de oudst openstaande facturen worden afgeboekt.
 • Indien de wederpartij een schuldenregeling met zijn crediteuren tracht te treffen, ingeval van faillissement, aanvraag van surseance van betaling of WSNP, beslaglegging en/of liquidatie van de onderneming alsmede ingeval van overlijden en/of onder curatele stelling en/of intrekking van een door de kredietverzekeraar van Druchtman & Partners B.V. ten behoeve van de wederpartij afgegeven kredietlimiet, is al hetgeen Druchtman & Partners B.V. van de wederpartij te vorderen heeft direct opeisbaar, onverminderd het recht van Druchtman & Partners B.V. de meerdere schade van de wederpartij te vorderen.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 • Druchtman & Partners B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij afgeleverde en/opgeleverde en/of nog af te leveren en/of op te leveren apparatuur, product(en), programmatuur, schriftelijk informatie ten behoeve van haar trainingen ed. totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel aan haar is voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen die Druchtman & Partners B.V. tegen de wederpartij mocht verkrijgen.
 • De wederpartij is gehouden het/de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde en/of opgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Druchtman & Partners B.V. te bewaren.
 • Indien de wederpartij in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Druchtman & Partners B.V. tekort zal schieten en/of Druchtman & Partners B.V. goede grond geeft te vrezen dat zij in die verplichtingen tekort zal schieten en/of in gevallen als bedoeld in artikel 5 van deze voorwaarden, is Druchtman & Partners B.V. gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde en/of opgeleverde goederen zonder tussenkomst van een derde, zoals maar niet beperkt tot een rechter, terug te nemen. Hierbij verleent de wederpartij Druchtman & Partners B.V. toestemming om de betreffende goederen in bezit te nemen alsmede daartoe de ruimten waarin de betreffende goederen zich bevinden alsmede die, die daartoe toegang verschaffen, te betreden.
 • De wederpartij is verplicht Druchtman & Partners B.V. terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op het/de product(en) waarop een eigendomsvoorbehoud van Druchtman & Partners B.V. rust.
 • De wederpartij is verplicht, de betreffende goederen voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen Druchtman & Partners B.V. op eerste aanzegging ter inzage te geven.
 • Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de wederpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan deze geleverde goederen in eigendom aan derden over te dragen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren, te vervreemden of in gebruik af te staan, onder welke titel dan ook, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • In het geval dat Druchtman & Partners B.V. (een) goed(eren) op grond van dit artikel retour neemt zal zij een creditnota opmaken. Het/de betreffend(e) goed(eren) wordt/worden gecrediteerd voor de marktwaarde van het/de goed(eren) berekend naar het moment van de terugname.
 • In het geval dat de wederpartij de/het goed(eren) doorverkoopt aan een derde en de koopprijs voor deze/dit goed(eren) is nog niet (volledig) voldaan dan is de wederpartij verplicht om de vordering op deze derde aan Druchtman & Partners B.V. te verpanden.

Artikel 12: Op- en/of aflevering

 • De aflevering van zaken geschiedt aan het adres van de wederpartij, dan wel een door de wederpartij opgegeven adres. Druchtman & Partners B.V. mag het door de wederpartij opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat de wederpartij haar een nieuw adres heeft medegedeeld.
 • Tenzij anders bepaald wordt de aflevering respectievelijk oplevering geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de apparatuur en/of de programmatuur het door de opdrachtgever opgegeven adres heeft/hebben bereikt dan wel de trainingen zijn beëindigd. De programmatuur en/of de trainingen wordt/worden geacht te zijn aanvaard na de oplevering van de programmatuur respectievelijk de trainingen zijn beëindigd. Indien voor wat de programmatuur betreft een acceptatietest schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, wordt de programmatuur geacht te zijn aanvaard na de acceptatie door de opdrachtgever, of 14 (veertien) dagen na oplevering, indien de opdrachtgever de opdrachtnemer niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd overeenkomstig het hieronder bepaalde, of na het herstel van de gemelde gebreken.  Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de programmatuur gebreken vertoont waardoor deze niet aan het functioneel ontwerp voldoet, zal de wederpartij Druchtman & Partners B.V. onmiddellijk na afloop van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd (acceptatie)verslag over de gebreken informeren. De wederpartij zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld. De programmatuur wordt door de wederpartij geacht te zijn geaccepteerd, indien deze in essentie conform het (functioneel) ontwerp functioneert. In afwijking van het hiervoor bepaalde zal de te ontwikkelen programmatuur door Druchtman & Partners B.V. aan de wederpartij conform het functioneel ontwerp worden opgeleverd. De oplevering is voltooid nadat de programmatuur ter beschikking van de wederpartij is gesteld of, indien zulks is overeengekomen, na installatie van de programmatuur bij de wederpartij.
 • De leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien buiten schuld van Druchtman & Partners B.V. vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig bestelde goederen niet tijdig aan Druchtman & Partners B.V. worden geleverd, wordt de leveringstermijn voor zover nodig verlengd. Alsdan wordt de leveringstermijn in ieder geval met vier (4) weken verlengd zonder dat Druchtman & Partners B.V. dan wel haar wederpartij gerechtigd is de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden en zonder dat zij gehouden is om de wederpartij enig bedrag aan schadevergoeding te voldoen. De overeengekomen leveringstermijn is derhalve geen fatale termijn.
 • Druchtman & Partners B.V. is overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 8 gerechtigd het/de goed(eren) in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Druchtman & Partners B.V. is gerechtigd om het/de af- en/of opgeleverde goed(eren) afzonderlijk te factureren, tenzij dit in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid.
 • Vanaf het moment van aflevering zijn de goederen geheel voor risico van de wederpartij.
 • Het/de goed(eren) wordt/worden voor rekening en risico van Druchtman & Partners B.V. vervoerd, tenzij partijen anders overeenkomen. Indien de wederpartij zelf voor het transport van de apparatuur en/of de programmatuur zorg draagt, doet zij dit geheel op eigen risico en op eigen kosten en zal de af- en/of oplevering daarvan worden geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van feitelijke afgifte door Druchtman & Partners B.V. van de goederen aan de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13: Installatie apparatuur

 • Indien dit schriftelijk is overeengekomen zal Druchtman & Partners B.V. de apparatuur bij de wederpartij installeren of laten installeren.
 • In alle gevallen zal de wederpartij, vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, hiervoor aan Druchtman & Partners B.V. ter beschikking stellen.
 • De apparatuur wordt geacht door de wederpartij te zijn aanvaard op de datum van installatie of op de eerste dag volgend op de afleveringsdatum indien de wederpartij de apparatuur zelf zal opstellen, of nalatig is met het voldoen aan de hiervoor vermelde verplichtingen.

Artikel 14: Conversie

 • De conversie omvat de omzetting van de conversie-eenheid in een vorm, waarin deze op de door Druchtman & Partners B.V. geleverde computerconfiguratie voor verwerking geschikt zijn. Daarbij kan Druchtman & Partners B.V., indien nodig, de interne programma-afloop en de gegevensvastlegging van de programma’s veranderen. De conversie omvat geen veranderingen of uitbreidingen van de programma’s, die invloed hebben op de functie of de logica. Deze veranderingen en uitbreidingen behoeven een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.
 • Op verzoek deelt de wederpartij aan Druchtman & Partners B.V. de voor de conversie noodzakelijke bijzonderheden mede van de te vervangen computerconfiguratie waarop de conversie-eenheid werd gebruikt.
 • Het is de wederpartij bekend dat niet alle programmatuur te converteren is. Indien blijkt dat bepaalde programmatuur/data niet te converteren is zal Druchtman & Partners B.V. dit direct aan de wederpartij melden. Het hiervoor bepaalde geeft de wederpartij niet het recht de (deel)opdracht te annuleren of te ontbinden en laat de opdracht, voor wat de wel te converteren programmatuur/data betreft, ongewijzigd. Druchtman & Partners B.V. is bereid tegen uurtarief een proefconversie uit te voeren, zodat nader inzicht kan worden verschaft in conversiemogelijkheden.

Artikel 15: Niet tijdige afname

 • Indien de wederpartij niet vóór het verstrijken van de uiterst overeengekomen leveringstermijn het/de goed(eren) afneemt en/of de wederpartij het/de goed(eren) weigert, kan Druchtman & Partners B.V. het/de goed(eren) voor rekening van de wederpartij, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, waaronder maar niet beperkt tot afwijkingen in de kleur van het/de goed(eren) en de kwaliteit van het/de goed(eren), in bewaring stellen. Gedurende de bewaring kan de wederpartij zijn verzuim slechts zuiveren door het in bewaring gestelde te aanvaarden. De wederpartij dient onverwijld van deze inbewaringstelling schriftelijk kennis te worden gegeven.
 • Alle door Druchtman & Partners B.V. ter zake het in bewaring stellen van het/de goed(eren) gemaakte en te maken kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 16: Reclames

 • De wederpartij is verplicht tot controle (op de goede werking) van de afgeleverde/opgeleverde goederen op het moment van de aflevering/oplevering.
 • Reclames/klachten wegens tekorten, gebreken, onvoldoende werking, afwijkingen van de vermelde specificaties of uiterlijk waarneembare beschadigingen dienen door de wederpartij nauwkeurig op de door haar afgetekende vrachtbrieven te worden omschreven.
 • Reclames/ klachten dienen binnen acht (8) dagen na de aflevering/oplevering van de goederen bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging bij Druchtman & Partners B.V. te zijn ingediend, tenzij zulks in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.
 • Niet zichtbare gebreken of (andere) tekortkomingen ter zake de afgeleverde/opgeleverde goederen dienen binnen acht (8) dagen na de ontdekking, doch binnen drie maanden na de af- en/of opleveringsdatum, bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging bij Druchtman & Partners B.V. te zijn ingediend. Reclames moeten door de wederpartij nauwkeurig worden omschreven.
 • Reclames geven de wederpartij niet het recht om betaling van het door hem aan Druchtman & Partners B.V. verschuldigde op te schorten.
 • Indien de reclame naar het oordeel van Druchtman & Partners B.V. gegrond is, zal Druchtman & Partners B.V. te harer keuze, hetzij het/de af- en/of opgeleverde goed(eren) herstellen, hetzij naleveren, hetzij het/de af- en/of opgeleverde goed(eren) gratis vervangen, tegen teruglevering van het/de oorspronkelijke af- en/of opgeleverde goed(eren), hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van het/de af- en/of opgeleverde goed(eren), waarop de reclame betrekking heeft. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is Druchtman & Partners B.V. niet gehouden.
 • De wederpartij heeft niet het recht om te weigeren het/de goed(eren) in ontvangst te nemen, of deze retour te zenden, tenzij Druchtman & Partners B.V. hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Ingeval de wederpartij meent dat het door Druchtman & Partners B.V. geleverde niet overeenstemt met wat zij aan de wederpartij heeft verkocht, dient zij Druchtman & Partners B.V. gelegenheid te geven het/de af- en/of opgeleverde goed(eren) te bezichtigen.
 • Reclames ter zake het factuurbedrag dienen binnen tien dagen na verzending van de betreffende factuur aan Druchtman & Partners B.V. bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging bij Druchtman & Partners B.V. zijn ingediend.

Artikel 17: Garanties

 • Druchtman & Partners B.V. garandeert in redelijkheid de goede werking van de aan de wederpartij geleverde programmatuur gedurende drie maanden na gebruiksgerede oplevering. De garantie houdt in dat significante afwijkingen van de overeengekomen specificaties, welke redelijkerwijs niet door de opdrachtgever konden worden ontdekt in de periode voorafgaande aan de oplevering door de opdrachtnemer gratis worden hersteld. Gedurende een periode van drie maanden na aanvaarding zal Druchtman & Partners B.V. naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan het functioneel ontwerp voldoet. Druchtman & Partners B.V. garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Uitsluitend indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld dan wel een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van wederpartij of van andere niet aan Druchtman & Partners B.V. toe te rekenen oorzaken of indien de gebreken bij het uitvoeren van de acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld.
 • Indien sprake is van een opdracht als vermeld onder 4.10 van de voorwaarden geldt in afwijking van het hiervoor onder lid 1 van dit artikel bepaalde dat de wederpartij de resultaten van werkzaamheden na ontvangst zal controleren teneinde bij eventuele gebreken de gevolgen daarvan te beperken. Indien alsdan sprake is van gebreken in de resultaten van de verwerking, zal Druchtman & Partners B.V. de werkzaamheden herhalen teneinde naar beste vermogen de gebreken te herstellen, mits zodanige gebreken Druchtman & Partners B.V. zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van de resultaten schriftelijk zijn meegedeeld. De herhaling zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de gebreken het gevolg zijn van fouten van de wederpartij, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige gegevens, in welk geval Druchtman & Partners B.V. de extra kosten in rekening kan brengen.
 • Indien de geleverde apparatuur en programmatuur van derden is betrokken wordt deze uitsluitend gegarandeerd overeenkomstig de door de desbetreffende fabrikant casu quo leverancier aan Druchtman & Partners B.V. verleende en nagekomen garantie. Deze garantie strekt nimmer verder dan tot de verplichtingen tot welke de leverancier jegens Druchtman & Partners B.V. ter zake deze leveranties is gehouden. De garantie heeft in ieder geval geen betrekking op tapes, diskettes CD-Roms en muizen.
 • De garanties gelden niet indien er sprake is van:
  • onjuist, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik van de zaken in afwijking van de instructies door of via Druchtman & Partners B.V. verstrekt;
  • veranderingen, reparatie of uitbreiding van de zaken door of onder verantwoordelijkheid van de wederpartij zonder uitdrukkelijke toestemming van Druchtman & Partners B.V.;
  • oorzaken die niet in de zaken zijn gelegen doch samenhangen met specifieke omstandigheden zoals kwaliteit van het elektrisch net, vochtigheid, stof en temperatuur;
  • een omstandigheid, welke buiten de risicosfeer van Druchtman & Partners B.V. ligt, waardoor de wederpartij te dezer zake geen gebruik kan maken van de garantiebepalingen, zoals deze hem door diens leverancier zijn verstrekt;
  • apparatuur van de wederpartij zelf, welke gekoppeld wordt aan door Druchtman & Partners B.V. opdrachtnemer geleverde apparatuur.
 • Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt is Druchtman & Partners B.V. als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar garantieverplichtingen.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Druchtman & Partners B.V. voor alle directe schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn dan wel rechtstreeks verband houdt/houden met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag.
 • Druchtman & Partners B.V. is nimmer aansprakelijk voor (alle) indirecte schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn door dan wel rechtstreeks verband heeft/houden met een gebrek aan (het/de) af- en/of opgeleverde goed(eren).
 • Druchtman & Partners B.V. spant zich ervoor in om de opdracht naar behoren en conform hetgeen ter zake is overeengekomen uit te voeren. Geringe afwijkingen zoals bepaald in artikel 5 van deze voorwaarden geven de wederpartij niet het recht de af- en/of oplevering van de goederen te weigeren, tenzij deze afwijkingen zodanig zijn dat deze in redelijkheid niet door de wederpartij te hoeven worden aanvaard.
 • Druchtman & Partners B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een onjuiste informatie welke door de wederpartij is verstrekt.
 • De wederpartij is verantwoordelijk (en Druchtman & Partners B.V. is ter zake nimmer aansprakelijk) voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur en van de door de wederpartij te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens. Indien Druchtman & Partners B.V. op verzoek van de wederpartij bij haar dienstverlening gebruik maakt van telecommunicatiefaciliteiten, is de wederpartij verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. Druchtman & Partners B.V. is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 • Druchtman & Partners B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de datum, waarop de opdracht dient te zijn uitgevoerd.
 • Druchtman & Partners B.V. is niet aansprakelijk voor virussen, spam ed., welke zich op enig moment bevinden op de apparatuur en/of programmatuur van de wederpartij, tenzij sprake is van grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet aan de zijde van Druchtman & Partners B.V..
 • Druchtman & Partners B.V. is niet aansprakelijk voor wijzigingen en aanpassingen in standaardprogrammatuur door de producent van deze standaardprogrammatuur noch voor de gevolgen daarvan.
 • Druchtman & Partners B.V. is nimmer aansprakelijk voor gebreken en/of enige schade aan apparatuur, bescheiden, materialen of andere zaken van de wederpartij, welke Druchtman & Partners B.V. in het kader van de uitvoering van de opdracht onder zich heeft. De wederpartij is verplicht dergelijke goederen afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
 • Druchtman & Partners B.V. is niet aansprakelijk voor druk- of schrijffouten in (technische) handleidingen, gebruiksaanwijzingen, afbeeldingen, brochures, ed.
 • Druchtman & Partners B.V. is niet aansprakelijk voor schade die tijdens het transport aan het/de goed(eren) is toegebracht.
 • De door Druchtman & Partners B.V. verrichte werkzaamheden betrekking hebbende op maatwerk-programmatuur zijn te kwalificeren als inspanningsverbintenissen.
  Druchtman & Partners B.V. is, mede uit dien hoofde, op geen enkele wijze jegens de wederpartij aansprakelijk, indien en voor zover het uiteindelijke resultaat van de prestaties van Druchtman & Partners B.V. niet aan haar verwachtingen voldoet, tenzij zulks naar maatstaven van de redelijkheid en billijkheid anders is.
 • De wederpartij vrijwaart Druchtman & Partners B.V. en stelt haar schadeloos ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Druchtman & Partners B.V. in deze voorwaarden in de verhouding met de wederpartij is uitgesloten, tenzij deze schade mede het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Druchtman & Partners B.V..

Artikel 19: Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Druchtman & Partners B.V. onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (werk)staking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Druchtman & Partners B.V. of diens leveranciers.
 • Indien Druchtman & Partners B.V. haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht – zoals omschreven in lid 1 van dit artikel – worden die verplichtingen opgeschort totdat Druchtman & Partners B.V. weer in staat is de overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren.
 • In het geval dat Druchtman & Partners B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Druchtman & Partners B.V. gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren. Alsdan is de wederpartij verplicht om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 • Indien Druchtman & Partners B.V. binnen een redelijke termijn niet in staat blijkt haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen als gevolg van een in lid 1 van dit artikel omschreven gebeurtenis, hebben zowel Druchtman & Partners B.V. als de wederpartij het recht de tussen hen bestaande overeenkomst te ontbinden, zonder dat Druchtman & Partners B.V. jegens de wederpartij gehouden is tot vergoeding van enige schade verband houdende met de ontbinding.

Artikel 20: Personeel

Het is de wederpartij verboden om tijdens de duur van een door Druchtman & Partners B.V. uit te voeren overeenkomst of opdracht alsmede tijdens een periode van 12 maanden nadat Druchtman & Partners B.V. de laatste factuur heeft verzonden werknemers van Druchtman & Partners B.V. in dienst te nemen of op enigerlei wijze van hun diensten gebruik te maken, die tijdens voornoemde periode in dienst van of ten behoeve van Druchtman & Partners B.V. werkzaam waren, een en ander op straffe van een direct opeisbare en niet voor korting of verrekening vatbare boete van € 100.000,–.

Artikel: 21: Geheimhouding

 • Druchtman & Partners B.V. en de wederpartij verplichten zich over en weer tot absolute geheimhouding jegens derden ter zake van alle hen uit hoofde van de opdracht of uitvoering daarvan ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van elkaar, een en ander in de ruimste zin van het woord.
  Druchtman & Partners B.V. heeft echter het recht aan derden bekend te maken dat zij van de wederpartij een opdracht heeft ontvangen.
 • De wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen dat de door Druchtman & Partners B.V. ontwikkelde basis- en/of maatwerkprogrammatuur niet aan derden bekend wordt gemaakt, tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Druchtman & Partners B.V..
  Het is de wederpartij en Druchtman & Partners B.V. bekend dat programmatuur en/of geleverde goederen en/of diensten van hen vertrouwelijke informatie en/of bedrijfsgeheimen ter zake hun bedrijf kunnen bevatten. Beide verbinden zich jegens elkaar deze programmatuur en goederen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
 • Het is Druchtman & Partners B.V. ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op) (basis- en maatwerk)programmatuur toegestaan om technische maatregelen met betrekking tot deze programmatuur te nemen.

Artikel 22: Retentierecht

Druchtman & Partners B.V. is gerechtigd om de afgifte van zaken van de wederpartij of derden uit hoofde van de opdracht op te schorten tot op het moment dat alle betalingen aan Druchtman & Partners B.V. zijn geschied.

Artikel 23: Toepasselijk recht en Forumkeuze

 • Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, is toepasselijk het Nederlands recht.
 • Deze voorwaarden zijn opgemaakt in de Nederlandse taal. Bij vertaling van de voorwaarden in een andere taal geldt de Nederlandstalige versie als authentiek en dienen gebruikte begrippen in de context van het Nederlands rechtsstelsel te worden gelezen en begrepen.
 • Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen in beginsel worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch, tenzij Druchtman & Partners B.V. om haar moverende redenen de wederpartij wenst op te roepen voor de daartoe bevoegde rechter in zijn/haar woonplaats.